Tariff 2012

Tariff 2012
Månedene går fort, selv om snøen ligger rundt oss mange steder i landet og vi kler oss vinterlig, er det mange signaler om at våren er i anmarsj. Heldigvis sier noen og gleder seg, andre har en litt mer blandet følelse fordi våren 2012 bringer partene 000-219 i arbeidslivet sammen til hovedforhandlinger.

Overenskomstens A- del forhandles mellom Lo/Stat og Spekter 18. April. Handel & Kontor ber om innspill. Ta for dere overenskomsten og send eventuelle forslag til din lokale tillitsvalgt/klubb eller til undertegnede.

Les mer

Årets tariff oppgjør

Årets tariff oppgjør
I august i fjor sendte vi ut en invitasjon til medlemmene våre via FKV siden der vi ba om innspill til årets tariff oppgjør. Vi har pr. idag mottatt ett innspill, men ønsker selvsagt flere.

At det er hovedforhandlinger i år innebærer at det også åpnes for endringer i overenskomsten. Vårt ønske er at dere som medlemmer i FKV tar for dere overenskomsten slik den er i dag, går gjennom denne og melder tilbake til lokal klubb eller undertegnede om forslag til endringer/forbedringer dere ønsker vi skal jobbe med i perioden frem til forhandlingene starter.

Les mer

Politisk streik mot EU’s vikarbyrådirektiv 18. januar

Politisk streik mot EU’s vikarbyrådirektiv 18. januar

Og det er sendt ut budskap fra Forbundsstyret i Handel og Kontor der det opplyses at nevnte forbundsstyre den 11. Januar ”vedtok å oppfordre medlemmene til å delta i den politiske streiken mot vikarbyrådirektivet. Streiken vil bli avholdt den 18. Januar. Tidsrommet for markeringen vil kunne variere mellom ulike avdelinger, regioner eller LO’s lokalorganisasjoner. Dette er en viktig sak og vi håper mange slutter opp om aksjonen”.

Les mer

Fra et AMU møte

Fra et AMU møte
AMU er et lovpålagt fora der bedriften og ansatte representanter møtes fire ganger i året for å diskutere saker relatert til Helse, Miljø og Sikkerhet. For ansatte er FKV representert med to personer, OFF har en og hovedverneombudet har en representant. 000-451 Bedriften har fire representanter og ledervervet går på omgang mellom ansatte og ledelse. Ledere har dobbeltstemme i avstemmingssituasjoner. For øvrig kan Amu fatte vedtak.

I desember ble 2011’s siste AMU avholdt. På dagsorden var bl.a ”Status VITA” ”Status sykefravær” og ”fravær sett i lys av produktivitetskrav:

Les mer

Nytt år og nye utfordringer; eller?

Nytt år og nye utfordringer; eller?
Vel overstått 2011 og velkommen til 2012 med gamle og nye utfordringer. Grovt oppsummert er hovedinntrykket i 2011 som følger: Det er gledelig at man nok en gang har markert seg mht trivselsfaktoren internt i bedriften. MTU’en gir strålende resultater, ansatte trives i bedriften og eksterne omdømmemålinger synliggjør også en fin stabilitet i toppskiktet i den norske bedriftsverdenen. Butikkene våre presterer så det holder og arbeidsstokken er relativt stabil trass bedriftens mål om stadig økt produktivitet og en heftig jul der signalene fra butikker er at det har vært tøft. Og VITA? Tja!

Les mer

Hei; står til med deg?

Hei; står til med deg?
Dette er en kjent og kjær innledningsfrase når vi møter gamle kjente, eller nye kjente for den saks skyld. 010-111 Tilsynelatende uforpliktende siden svaret fra mottaker ofte bekrefter at alt er vel og takk det samme? Hva skjer den dagen det ikke står så bra til; er vi da villige til å ta utfordringen? Involvere oss i andre mennesker?

Les mer

IA avtalen under press

 

IA avtalen under press
Vi har tidligere omtalt det interne arbeidet med IA avtalen på FKV siden. I slutten av mai i år formidlet vi hvorfor det ikke ble underskrevet noen avtale med bedriften. For et par
uker siden tok vi opp hvordan vi opplevde at Arbeidslivssenteret i Oslo utøver press i kulissene for å få denne avtalen underskrevet i Vinmonopolet. FKV har sendt brev til ledelsen der vi understreker hvor uheldig denne formen for innblanding er.

Vi har fått et svar fra bedriften der de sier at dette ikke kommer internt fra vår bedrift. Jeg tror dem på det, men vi vet vi fremdeles ikke hvem som er kilden til meldingene inn i LO systemet. Noe godt kommer det imidlertid ut av slike saker; det er  tillyst et møte mellom H&K og LO i neste uke, der det vil bli gitt klare meldinger om hvorfor vi ikke kom i havn med avtalen og at vi ikke trenger en avtale for å skryte på oss noe vi ikke klarer å etterleve.

Det er ikke bare i Vinmonopolet vi har meninger om at IA avtalen ikke samsvarer med intensjoner og varme anbefalinger fra LO og NHO. I Bravida har man i fellesskap sagt opp avtalen. Med tittelen ”Død over IA- avtalen” ønsket Elin Ørjasæter i E24 til lykke med dagen da IA avtalen rundet ti år 3. November i år. Fortsettelsen på artikkelen var som følger:” Som sysselsettingstiltak for byråkrater er den en dundrende suksess”.

Og det er kanskje byråkratiet i det trehodete trollet NAV som er den største utfordringen. Det fundamentale i IA avtalen bygger på mange måter videre på et eksisterende avtaleverk, på det som er vanlig høflighet i hverdagen, i måten vi omgås hverandre på og ikke minst bryr oss om hverandre som medmennesker.

Trygghet og forutsigbarhet i menneskers liv er grunnleggende på alle måter. Det bygger positivisme og glede på jobb. Det inspirerer til innsats når man er trygg på at arbeidsgiver vil ens beste. Ofte blir vi sittende igjen med en opplevelse av at arbeidsgiver gir fra seg sin naturlige autoritet og overlater alt til NAV og andre institusjoner som ikke har en naturlig innflytelse i organisasjonen. Da blir man uselvstendige nikkedukker som ikke er i stand til å tenke selv, men som blir slaver av et byråkrati som er fornøyd bare det finnes et dokument som bekrefter at det som finnes av avtaler mellom tjukke permer er overholdt.

Er det noen som stiller spørsmål om dette egentlig er til beste for den sykmeldte, eller for den som bare trenger en ”pust” i bakken? Svaret er nei. Er det noen som egentlig stiller spørsmål om alle pålagte dialogmøter er til det beste for den som kommer i fokus på denne måten? Tipper at svaret er nei på dette spørsmålet også? For meg er dette et tegn på at Individet er tilsidesatt; men til fordel for hvem tør jeg ikke svare på?

I bunnen av vår styringspyramide, den som skal danne grunnlaget for at vi fremdeles får topp score på MTU’er, den som skal sørge for at Kai fremdeles skal kunne ta i mot gjeve priser på vegne av oss alle, er det nedfelt tre begrep/ord/utsagn; kall det hva dere vil: TYDEKLIG, ENGASJERT og INKLUDERENDE, som igjen skal borge for at vi opptrer med kvalitet og ansvar overfor hverandre. Trenger vi egentlig en IA avtale. Vi bestemmer selv hvordan vi vil ha det på arbeidsplassen vår; det trenger vi ikke hjelp av fra byråkratene i NAV. Det er ikke NAV eller IA avtalen som gir oss tjuefire egenmeldingsdager, det står fritt for enhver bedrift å bestemme selv.

Kanskje vi til og med blir bedre uten noen IA avtale. Den har eksistert i ti år; sykefraværet vårt er på topp og det synes ikke som IA avtalen har hatt noen effekt sykefraværet på landsbasis heller.

For meg er det åpenbart at vi kan forbedre alle former for samhandlingsrelasjoner i hverdagen. Hvis vi bruker mer energi på denne biten kan dette kanskje bidra til en mer inkluderende hverdag der enkeltmennesket kom mer i fokus. Det tror jeg vi kan dra nytte av i en hverdag som etter hvert kommer til å handle mer og mer om økt produktivitet. Imidlertid må dette skje der man kan organisasjonen og det er ikke på et arbeidslivssenter i Oslo.

Avslutningsvis; IA og Nav fungerer selvsagt for noen, poenget er at dette hadde vi fått til uten merarbeidet denne avtalen gir oss. Og hvordan kan jeg påstå det; enkelt, alt ligger i styringspyramiden som ikke er kommet pga IA avtalen men til tross for den.

Sist oppdatert: 22.11.11 19:53

Les mer

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv og rådgivere i Oslo Arbeidslivssenter

”I et samarbeid mellom ledelsen i Vinmonopolet, representanter for OFF, FKV og Hovedverneombudene samt en representant fra NAV, har vi siden februar i år gjennomført arbeidsmøter der hensikten har vært å ”børste” støv av intensjonene i gamle og nye avtaler og ikke minst våre egne målsettinger for i fellesskap å enes om nye delmål og virkemidler internt i bedriften. Fristen for inngåelse av 070-483 nye IA avtale var utsatt til 1.juni”.

Ovennevnte er en innledning på info skrivet på www.funksjonarklubben.no den 27. Mai i år der vi redegjør for hvorfor vi ikke fornyet IA avtalen. Bedriften er innforstått med dette og vi har i fellesskap startet et arbeid med å løse de samarbeidsutfordringene vi er enige om at vi har, og som er grunnleggende for et vellykket samarbeid om et inkluderende arbeidsliv.

Les mer